Op deze pagina tonen wij conform de wet- en regelgeving onze gegevens als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Volledige naam

Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Over- en Midden-Betuwe. Ook genoemd: Scholengroep Over- en Midden-Betuwe

RSIN

(Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) of het fiscaal nummer

RSIN: 812914855

Contactgegevens

Bezoekadres: De Heister 1, 6681 CV Bemmel
Postadres: Postbus 19, 6680 AA Bemmel
Telefoonnummer: 0481470555
E-mailadres: info@scholengroepomb.nl
Internetadres: www.sgomb.nl

Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden

(tenzij daarvoor ontheffing is verleend vanwege een reëel veiligheidsrisico)

Bestuurssamenstelling: De Scholengroep Over- en Midden-Betuwe werkt volgens het zogenaamde ‘Raad van Toezicht – College van Bestuur’ (governance) model. Binnen het College van Bestuur is één voorzitter actief. Het betreft mevrouw I. (Ilse) van Eekelen.

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe staat weergegeven op de pagina ‘Strategisch Beleidsplan‘.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid binnen de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe is als volgt. Medewerk(st)ers van de scholengroep ontvangen hun beloning op basis van de CAO-VO (Voortgezet Onderwijs). De bestuurder van de scholengroep ontvangt zijn beloning op basis van de CAO Bestuurders VO (Voortgezet Onderwijs). Leden van de Raad van Toezicht ontvangen hun honorering op basis van een regeling welke tot stand is gekomen met medewerking van een binnen de Raad van Toezicht actief zijnde renumeratiecommissie. De leden van de renumeratiecommissie hebben in hun honoreringsvoorstel het advies betrokken van de VTOI (Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen) dat richtlijnen geeft voor de honorering van Raden van Toezicht.

Doelstelling

De doelstelling van de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe staat vermeld in de statuten van de stichting. Doel en uitgangspunten luiden als volgt:

  1. De stichting heeft zonder winstoogmerk ten doel de bevordering van het christelijk voortgezet onderwijs in de Over- en Midden-Betuwe.
  2. De stichting beoogt onderwijs te geven op christelijke grondslag. Op basis van deze grondslag kan de stichting zowel katholieke als protestants-christelijke scholen in stand houden.
  3. Voor wat het katholiek onderwijs betreft wil de stichting de regelingen betreffende het katholiek onderwijs, die op grond van het gezamenlijk overleg in de Nederlandse Katholieke Schoolraad zijn vastgesteld in het Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs, als richtlijn hanteren.
  4. De stichting waarborgt, uitgaande van de in het vorige lid genoemde uitgangspunt:
  • dat binnen het onderwijs actieve pluriformiteit uitgangspunt is;
  • het beginsel van non-discriminatie;
  • dat het onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing;
  • dat het onderwijs gericht is op het bevorderen van respect voor alle mensen;
  • dat bij de door haar instellingen te ontplooien activiteiten wordt uitgegaan van gelijkwaardigheid van mensen;
  • dat het onderwijs stoelt op en gegeven wordt vanuit democratische waarden.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten van de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe is weergegeven in ‘Monitor’ het jaarverslag van de scholengroep. Via de link:

http://www.sgomb.nl/actueel/monitor

Financiële verantwoording

Een financiële verantwoording van de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe is weergegeven in het jaarverslag van de scholengroep.